قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری
دانشگاه آزاد اسلامی با 19 رشته در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت

دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۹ رشته در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۹ رشته در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفت

مهندسی مکانیک: آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/‏‬ صنعتی نوشیروانی بابل ۷۶-۱۰۰/ تهران ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰ / علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰ /صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ /تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰ /دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی خواجه نصیر ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی شاهرود ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰


مهندسی برق و الکترونیک: دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰ /صنعتی اصفهان ۴۰۱-۵۰۰ / آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ صنعتی شیراز ‏‬ ۴۰۱-۵۰۰ /دانشگاه تبریز ۴۰۱-۵۰۰


اتوماسیون و کنترل: ‏‬ دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰


مهندسی مخابرات: صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ /‏‬‏‬ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰


علوم و فناوری ابزار: صنعتی اصفهان ۳۵/ آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰/ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی شریف ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰/ ‏‬ علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰


مهندسی پزشکی: علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰ / علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰


علوم و مهندسی کامپیوتر: آزاد اسلامی ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰


مهندسی عمران: آزاد اسلامی ۵۱-۷۵/ صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰ / ‏‬ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ ‏‬دانشگاه تبریز ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰ /دانشگاه گیلان ۲۰۱-۳۰۰


مهندسی شیمی: آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰/ صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰ /صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰ / ‏ صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱-۴۰۰ / ‏‬ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰ / ‏ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰ / ‏ تربیت مدرس ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه تبریز ۳۰۱-۴۰۰/ ‏‬ فردوسی مشهد ۴۰۱-۵۰۰ / دانشگاه صنعتی سهند ۴۰۱-۵۰۰ / علوم پزشکی تهران ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ ‏‬ دانشگاه اصفهان ۴۰۱-۵۰۰ ‏‬ / دانشگاه یاسوج ۴۰۱-۵۰۰


علوم و مهندسی مواد: صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰/ ‏‬ صنعتی شریف ۴۰۱-۵۰۰


علوم و مهندسی انرژی: آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰ / صنعتی نوشیروانی بابل ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬ دانشگاه سمنان ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ / تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰ / دانشگاه تبریز ۲۰۱-۳۰۰ / صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰ / ‏‬ ‏‬ علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰ / ‏‬ صنعتی خواجه نصیر ۳۰۱-۴۰۰ / ‏‬ دانشگاه شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه کاشان ۳۰۱-۴۰۰


منابع آب: دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز ۱۰۱-۱۵۰/ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰/تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰


علوم و صنایع غذایی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۱-۲۰۰ /‏‬ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬ صنعتی اصفهان ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬آزاد اسلامی ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰ / ‏‬ تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰/ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰


بیوتکنولوژی: دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰/ علوم پزشکی تهران ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰/ آزاد اسلامی ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ علوم پزشکی شهید بهشتی ۴۰۱-۵۰۰ / ‏‬ تربیت مدرس ۴۰۱-۵۰۰


مهندسی دریایی / اقیانوس: صنعتی امیرکبیر ۴۴


علوم و فناوری حمل و نقل: دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰ / صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰


علوم و مهندسی معدن: دانشگاه تهران ۴۵ / صنعتی امیرکبیر ۵۱-۷۵ / ‏‬ ‏صنعتی اصفهان ۵۱-۷۵ / آزاد اسلامی ۵۱-۷۵ / ‏‬ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۵۱-۷۵ / ‏‬ تربیت مدرس ۵۱-۷۵


مهندسی متالورژی: دانشگاه تهران ۵۱-۷۵/ صنعتی اصفهان ۱۰۱-۱۵۰/ ‏‬ آزاد اسلامی ۱۰۱-۱۵۰ /صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰ / صنعتی امیرکبیر ۱۵۱-۲۰۰/ ‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵۱-۲۰۰/ علم و صنعت ایران ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ صنعتی سهند ۱۵۱-۲۰۰ / ‏‬ دانشگاه شیراز ۱۵۱-۲۰۰آرشیو آنا | سرویس خبری اقطاع نیوزدانشگاه آزاد اسلامی با ۱۹ رشته در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتنمایش در سایت منبع

لينک کوتاه :

blank
blank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.